Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối: ngày 09 tháng 10 năm 2023

Các Điều khoản sử dụng này là hợp đồng giữa bạn và QuyNhonReview. QuyNhonReview vận hành QuyNhonReview.vn và cung cấp dữ liệu, phần mềm và dịch vụ với mục tiêu hỗ trợ trao đổi thông tin khoa học, bao gồm việc gửi bài báo khoa học, đánh giá và thảo luận, giúp cho việc trao đổi thông tin đó có thể truy cập được, có tổ chức và hữu ích. Bằng cách sử dụng QuyNhonReview hoặc bất kỳ dữ liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể truy cập từ các trang web QuyNhonReview (bao gồm API QuyNhonReview, như được định nghĩa bên dưới), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản sử dụng”) cũng như Chính sách quyền riêng tư của QuyNhonReview. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, đừng truy cập hoặc sử dụng Hệ thống QuyNhonReview.

Đại diện và bảo đảm của người gửi

Người gửi bất kỳ Công việc nào đưa ra các tuyên bố và bảo đảm sau:

 • Người gửi là tác giả gốc của Tác phẩm hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt cho (các) Tác giả gốc.
 • Nếu Tác phẩm được tạo bởi nhiều Tác giả, Người gửi đảm bảo rằng tất cả họ đều đồng ý gửi Tác phẩm tới QuyNhonReview và tuân theo các Điều khoản sử dụng này.
 • Người gửi có quyền bao gồm mọi tài liệu của bên thứ ba được sử dụng trong Tác phẩm.
 • Việc sử dụng bất kỳ tài liệu nào của bên thứ ba đều nhất quán với các tiêu chuẩn học thuật và học thuật về trích dẫn và ghi nhận nguồn hợp lý.
 • Tác phẩm không phải tuân theo bất kỳ thỏa thuận, giấy phép hoặc khiếu nại nào khác có thể ảnh hưởng đến các quyền được cấp ở đây.
 • Việc phân phối Tác phẩm của QuyNhonReview sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền nào về bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền nào khác và nó không chứa nội dung phỉ báng, tục tĩu hoặc các vấn đề bất hợp pháp khác. .
 • Người gửi có quyền đưa ra tuyên bố, cấp quyền và thực hiện các hành động được mô tả ở trên.

Giấy phép bài viết

QuyNhonReview không yêu cầu chuyển bản quyền của các Bài viết đã gửi hoặc Chỉnh sửa bài viết cho QuyNhonReview. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu có đủ quyền để cho phép chúng tôi phân phối Tác phẩm vĩnh viễn.

Người gửi cấp cho QuyNhonReview khi gửi Bài viết hoặc Chỉnh sửa bài viết một giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn và miễn phí bản quyền để đưa Tác phẩm vào Cơ sở dữ liệu QuyNhonReview và cho phép người dùng truy cập, xem và thực hiện các mục đích sử dụng khác của tác phẩm trong một theo cách phù hợp với Mục đích và hoạt động của QuyNhonReview Hệ thống QuyNhonReview (“Giấy phép”). Giấy phép này bao gồm nhưng không giới hạn quyền để QuyNhonReview sao chép (ví dụ: tải lên, sao lưu, lưu trữ, bảo tồn và cho phép truy cập trực tuyến), phân phối (ví dụ: cho phép truy cập), cung cấp và chuẩn bị các phiên bản của Tác phẩm (ví dụ: tóm tắt, và siêu dữ liệu hoặc tệp văn bản, các định dạng hỗ trợ khả năng truy cập, định dạng máy có thể đọc được) ở các định dạng tương tự, kỹ thuật số hoặc các định dạng khác mà QuyNhonReview có thể cho là phù hợp. QuyNhonReview có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền này cho người kế nhiệm hoặc người được chuyển nhượng, chẳng hạn như nếu dịch vụ QuyNhonReview chuyển sang người quản lý khác. Các Điều khoản dịch vụ này sẽ ràng buộc và mang lại lợi ích cho những người kế nhiệm và người được chuyển nhượng được phép.

Việc cấp cho QuyNhonReview này là giấy phép không độc quyền và không phải là cấp độc quyền hoặc chuyển giao bản quyền. Các tác giả giữ bản quyền của mình và có thể tham gia vào các thỏa thuận xuất bản hoặc các thỏa thuận khác, miễn là chúng không xung đột với khả năng QuyNhonReview thực hiện các quyền của mình theo Giấy phép. QuyNhonReview không có nghĩa vụ bảo vệ hoặc thực thi bất kỳ bản quyền nào trong Tác phẩm và QuyNhonReview không có nghĩa vụ trả lời mọi yêu cầu cấp phép hoặc các câu hỏi khác liên quan đến bản quyền trong hoặc các mục đích sử dụng khác của Tác phẩm.

QuyNhonReview yêu cầu Địa điểm và/hoặc Tác giả chỉ ra giấy phép bản quyền của Bài viết trong trường Cơ sở dữ liệu “giấy phép” của Bài viết, thường là tên viết tắt của các giấy phép nổi tiếng (chẳng hạn như “CC BY 4.0”) hoặc URL tới trang web có giấy phép không thay đổi thông tin. Địa điểm hoặc Tác giả gửi trường “giấy phép” này đảm bảo rằng Bài viết liên quan thực sự được phát hành theo giấy phép được chỉ định. QuyNhonReview khuyến khích hơn nữa việc sử dụng giấy phép Creative Commons. Khi không có trường “giấy phép” xuất hiện trong Bài viết, cách để tìm ra giấy phép là liên hệ với Địa điểm hoặc Tác giả liên quan để yêu cầu thông tin giấy phép.

Lưu ý rằng một số Địa điểm QuyNhonReview cho phép in trước hoặc gửi ẩn danh. Nếu sau này các tác giả muốn gửi cùng một Bài viết tới Địa điểm, tạp chí, hội nghị hoặc nhà xuất bản khác, thì Người gửi có trách nhiệm đảm bảo rằng giấy phép liên quan đến Bài viết được gửi bởi QuyNhonReview tương thích với các yêu cầu của nhà xuất bản sau này .

Giấy phép Ghi nhận xét và Cấu hình

Bằng cách gửi Nhận xét hoặc Bản ghi cấu hình (và các Chỉnh sửa đi kèm) tới QuyNhonReview, Người gửi đồng ý rằng nó sẽ được phát hành ra công chúng theo Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) giấy phép. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, Người gửi cũng áp dụng giấy phép này cho các Nhận xét và Bản ghi cấu hình mà họ đã gửi trước đây. (Lưu ý rằng giấy phép này không ngụ ý rằng tất cả Nhận xét hoặc Bản ghi cấu hình đều có thể đọc được công khai thông qua API QuyNhonReview; khả năng đọc của bất kỳ Tác phẩm nào được xác định bởi các trường “người đọc” và “người không đọc” trong Cơ sở dữ liệu QuyNhonReview, do đó có thể được kiểm soát bởi những người có quyền viết Tác phẩm, điển hình là Tác giả và/hoặc Luật sư của Tác phẩm.)

Từ bỏ quyền liên quan đến bài nộp

Người dùng từ bỏ các khiếu nại sau, thay mặt cho chính họ và Tác giả của bất kỳ Tác phẩm nào họ gửi:

 • Bất kỳ khiếu nại nào chống lại QuyNhonReview hoặc Biên tập viên QuyNhonReview, dựa trên việc QuyNhonReview sử dụng Tác phẩm phù hợp với Giấy phép của QuyNhonReview.
 • Bất kỳ khiếu nại nào chống lại QuyNhonReview hoặc QuyNhonReview Editor, dựa trên các hành động được thực hiện bởi bất kỳ bên nào đối với Tác phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyết định đưa Tác phẩm vào hoặc loại trừ Tác phẩm khỏi Cơ sở dữ liệu; các quyết định biên tập hoặc những thay đổi ảnh hưởng đến Tác phẩm, bao gồm cả việc nhận dạng Người gửi, Tác giả và các đơn vị liên kết hoặc chức danh của họ; phân loại hoặc mô tả đặc điểm của Tác phẩm; nội dung của bất kỳ siêu dữ liệu nào; tính khả dụng hoặc thiếu tính khả dụng của Tác phẩm đối với các nhà nghiên cứu hoặc những người dùng khác của QuyNhonReview, bao gồm mọi quyết định đưa
 • Tác phẩm vào ban đầu hoặc xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập.
 • Mọi khiếu nại chống lại QuyNhonReview hoặc Biên tập viên QuyNhonReview dựa trên việc mất nội dung hoặc tiết lộ thông tin được cung cấp liên quan đến Bài gửi.
 • Bất kỳ quyền nào liên quan đến tính toàn vẹn của Tác phẩm theo nguyên tắc Quyền đạo đức.

Nội dung

Bạn hiểu và thừa nhận rằng QuyNhonReview không có nghĩa vụ giám sát Nội dung gửi và rằng Nội dung gửi không được QuyNhonReview xác minh hoặc phê duyệt. QuyNhonReview có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) theo quyết định riêng của mình từ chối, di chuyển, ẩn hoặc xóa bất kỳ Nội dung gửi nào.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với các Bài gửi không chính xác, xúc phạm, phỉ báng, không đứng đắn, bị phản đối hoặc không phù hợp với trẻ em và về mặt này, bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Hệ thống QuyNhonReview và bạn đồng ý rằng các Biên tập viên QuyNhonReview sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà bạn cáo buộc phải gánh chịu do những Thông tin gửi đó. Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung gửi nào, bao gồm mọi sự tin cậy vào tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của những Nội dung gửi đó. Chúng tôi không tuyên bố, bảo đảm hay đảm bảo, dù được thể hiện hay ngụ ý, rằng Nội dung gửi trong Cơ sở dữ liệu QuyNhonReview là chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật. Về vấn đề này, bạn thừa nhận rằng bạn không được dựa vào bất kỳ Nội dung gửi nào.

Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về (và rằng QuyNhonReview và Biên tập viên QuyNhonReview sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý nào với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về) Nội dung gửi của bạn cũng như về hậu quả của việc bạn tải nó lên.

Nội dung gửi có thể phải tuân theo các giới hạn đã đăng về việc sử dụng, sao chép hoặc phổ biến và bạn có trách nhiệm tuân thủ các giới hạn đó nếu bạn tải xuống Nội dung gửi. Các bài gửi do người dùng khác tải lên có thể được bảo mật, được bảo vệ bởi luật bản quyền và có thể chứa thông tin nhạy cảm. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Nội dung gửi cho các mục đích mà chúng đã được cung cấp và/hoặc cung cấp cho bạn và không sửa đổi Nội dung gửi mà bạn tải xuống. Bạn không được có ý định có bất kỳ quyền nào trong hoặc đối với Nội dung gửi mà bạn truy cập ngoài phạm vi được cho phép rõ ràng bởi các Điều khoản sử dụng này, giấy phép của Nội dung gửi hoặc (các) Tác giả có liên quan.

Bài gửi của bạn có thể được cung cấp cho những người dùng khác của Hệ thống QuyNhonReview. Nhóm người dùng có quyền truy cập đọc hoặc ghi vào Bài gửi được quản lý bởi các trường Cơ sở dữ liệu “người đọc”, “người không đọc” và “người viết”. Những Người dùng hoặc Nhóm được cấp quyền truy cập như vậy có thể được bạn biết hoặc không biết và có thể được thay đổi bất cứ lúc nào bởi Người dùng có quyền truy cập ghi vào Bài gửi, thường là Tác giả và Địa điểm yêu cầu Bài gửi. Ngoài “Dữ liệu cá nhân” như được định nghĩa bởi GDPR, khi bạn đã đăng Nội dung gửi lên Hệ thống, bạn không thể yêu cầu xóa nội dung đó hoặc rút lại sự đồng ý của bạn để sử dụng nội dung đó theo các Điều khoản này (trừ khi chúng tôi đồng ý rõ ràng bằng văn bản). ).

Bạn đồng ý không đăng bài gửi mà

 • Có thể cấu thành hoặc góp phần gây ra tội ác hoặc vi phạm pháp luật,
 • Chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất hợp pháp, có hại, lạm dụng, xúc phạm chủng tộc hoặc dân tộc, phỉ báng, xâm phạm, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân hoặc quyền công khai, quấy rối, làm nhục người khác (công khai hoặc cách khác) , bôi nhọ, đe dọa, xúc phạm hoặc gây khó chịu khác,
 • Vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu nào khác của bất kỳ bên nào,
 • Chứa quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, thư rác, thư rác, thư dây chuyền, sơ đồ kim tự tháp hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác,
 • Chứa các tập tin hoặc chương trình được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông nào,
 • Chứa địa chỉ email sai, không chính xác hoặc giả mạo hoặc dữ liệu cá nhân khác của bạn hoặc người khác.

Sử dụng thông tin cá nhân

Các định nghĩa sau đây áp dụng trong phần này

 • “Mục đích đã thỏa thuận” nghĩa là việc Người dùng thực hiện nghĩa vụ của họ đối với Mục đích QuyNhonReview và/hoặc theo các Điều khoản này.
 • “Người nhận được phép” nghĩa là Người tổ chức Địa điểm và các Luật sư khác cũng như các đại biểu của họ tham gia thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến Địa điểm của họ hoặc mục đích khác với tư cách là Luật sư phù hợp với Mục đích QuyNhonReview.
 • “Thông tin cá nhân nhạy cảm” nghĩa là (a) bất kỳ dữ liệu nào tiết lộ nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học hoặc tư cách thành viên công đoàn, (b) dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học nhằm mục đích nhận dạng duy nhất một thể nhân, (c) ) dữ liệu liên quan đến thông tin sức khỏe hoặc y tế (ngoài dị ứng thực phẩm hoặc thông tin liên hệ y tế), (d) dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục của một cá nhân, (e) bảo hiểm quốc gia, số an sinh xã hội hoặc ID hoặc số tương tự được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau. quốc gia, (f) số hộ chiếu hoặc số ID khác do chính phủ cấp, (g) ngày sinh, (h) thông tin tài khoản tài chính (ngoài thông tin thanh toán được xử lý an toàn), (i) dữ liệu khác có thể được công nhận hợp lý là có độ nhạy cảm cao .
 • Các cụm từ viết hoa khác bên dưới (chẳng hạn như Bên kiểm soát dữ liệu, Bên xử lý dữ liệu, Dữ liệu cá nhân, Xử lý và các biện pháp tổ chức và kỹ thuật phù hợp) được xác định trong Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Việt Nam.

Xem Chính sách bảo mật của QuyNhonReview để biết mô tả về cách thức Hệ thống QuyNhonReview thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin được thu thập từ người dùng.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng QuyNhonReview và QuyNhonReview Staff chỉ là Người kiểm soát dữ liệu cho các Tác phẩm mà “QuyNhonReview.vn” là Luật sư. Đối với tất cả các Tác phẩm khác, QuyNhonReview là Bộ xử lý dữ liệu nhưng không phải là Bộ điều khiển dữ liệu; trong trường hợp này, Người kiểm soát dữ liệu là Luật sư của Tác phẩm (ví dụ: Địa điểm mời Đệ trình).

Luật sư thừa nhận rằng họ là Người kiểm soát dữ liệu đối với bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào mà họ yêu cầu từ Người dùng. Luật sư đồng ý (a) xử lý dữ liệu cá nhân được truy cập và/hoặc cung cấp cho bạn thông qua Hệ thống chỉ cho các Mục đích đã thỏa thuận, (b) không tiết lộ hoặc cho phép bất kỳ ai khác ngoài Người nhận được phép truy cập vào dữ liệu cá nhân đó và (c) đảm bảo rằng bạn đã áp dụng các Biện pháp tổ chức và kỹ thuật phù hợp để bảo vệ chống lại việc xử lý dữ liệu cá nhân trái phép hoặc bất hợp pháp và chống lại sự mất mát, phá hủy hoặc hư hỏng dữ liệu cá nhân do vô tình. Luật sư thừa nhận và đồng ý rằng họ sẽ không yêu cầu Thông tin cá nhân nhạy cảm một cách không cần thiết từ những người dùng khác. Luật sư thừa nhận và đồng ý rằng Biên tập viên QuyNhonReview có thể giám sát các yêu cầu cung cấp Thông tin cá nhân nhạy cảm và yêu cầu bạn xóa những yêu cầu đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Xử lý, lưu trữ và truyền Thông tin cá nhân nhạy cảm là không cần thiết khi sử dụng Hệ thống QuyNhonReview và bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng nào như vậy và do đó QuyNhonReview và Nhân viên QuyNhonReview sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về điều tương tự.

Bạn phải bồi thường cho QuyNhonReview và Nhân viên QuyNhonReview mọi trách nhiệm pháp lý, chi phí, chi phí, thiệt hại và tổn thất (bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả, mất lợi nhuận, mất danh tiếng và tất cả tiền lãi, hình phạt và chi phí pháp lý (được tính dựa trên trên cơ sở bồi thường đầy đủ) và tất cả các chi phí và phí tổn chuyên môn khác) mà QuyNhonReview phải gánh chịu hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi vi phạm Pháp luật bảo vệ dữ liệu của bạn, nhân viên hoặc đại lý của bạn.

Là một phần trong quá trình sử dụng Hệ thống, bạn có thể có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân do những người dùng khác cung cấp hoặc cung cấp. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn nên xử lý Dữ liệu cá nhân đó theo các quy định hiện hành tại các khu vực pháp lý có liên quan. QuyNhonReview và Biên tập viên QuyNhonReview không chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Người dùng tuân thủ các quy định đó. Bạn cũng thừa nhận rằng, do tính chất của việc sử dụng Hệ thống, mọi Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp hoặc cung cấp cho những người dùng khác đều có khả năng được chuyển ra ngoài quốc gia Việt Nam.

Bất kỳ hành vi vi phạm nghiêm trọng nào đối với các quy định luật bảo vệ dữ liệu của bạn sẽ là cơ sở để QuyNhonReview đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng Hệ thống của bạn.

Quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn

QuyNhonReview tận tâm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để xử lý thông tin được thu thập một cách thích hợp, bao gồm cả việc cẩn thận để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ của mình theo GDPR.

Để biết thông tin về các biện pháp bảo vệ dữ liệu QuyNhonReview, vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của QuyNhonReview trên Trang web QuyNhonReview; chính sách này giải thích cách QuyNhonReview xử lý thông tin cá nhân của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Hệ thống. Bạn đồng ý với việc sử dụng dữ liệu của mình theo Chính sách quyền riêng tư này.

Để vận hành và cung cấp Hệ thống, chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định về bạn, như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của QuyNhonReview. Là một phần trong quá trình bạn tương tác với Hệ thống, chúng tôi cũng có thể tự động tải lên thông tin về máy tính của bạn, việc bạn sử dụng Hệ thống và hiệu suất Hệ thống.

Bạn xác nhận, đồng ý và đồng ý rằng QuyNhonReview có thể tùy ý truy cập, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ thông tin và/hoặc Tác phẩm nào như vậy nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc khi tin rằng việc truy cập, bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý, (b) thực thi các Điều khoản này, (c) phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ Tác phẩm nào vi phạm quyền của bên thứ ba, (d) bảo vệ khỏi những tổn hại sắp xảy ra đối với các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của QuyNhonReview, QuyNhonReview Editors , Người dùng hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép, (e) duy trì hoặc cải thiện tính bảo mật, tính toàn vẹn và các tính năng của Hệ thống.

Trang web QuyNhonReview sử dụng cookie. Cookie là một tệp nhỏ gồm các chữ cái và số mà chúng tôi đặt trên máy tính của bạn nếu bạn đồng ý. Những cookie này cho phép chúng tôi phân biệt bạn với những người dùng khác của Trang web QuyNhonReview, giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt khi bạn duyệt Trang web QuyNhonReview và cũng cho phép chúng tôi cải thiện Trang web QuyNhonReview. Bạn có thể đọc thêm về chính sách cookie của chúng tôi trong Chính sách quyền riêng tư của QuyNhonReview.

Các điều khoản cần thiết để truy cập toàn cầu vào QuyNhonReview

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý và đảm bảo rằng: (i) bạn không hành động, trực tiếp hoặc gián tiếp, thay mặt cho Chính phủ Iran, Syria, Cuba hoặc bất kỳ khu vực pháp lý nào khác chịu sự trừng phạt kinh tế toàn diện của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ phân khu chính trị, cơ quan hoặc công cụ nào của chúng (trừ các tổ chức học thuật và nghiên cứu có chức năng chính là nghiên cứu và/hoặc giảng dạy và nhân sự của họ); (ii) bạn không phải là người bị trừng phạt theo bất kỳ chương trình trừng phạt nào do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) quản lý và không được liệt kê hoặc xác định trong Danh sách các Công dân bị chỉ định đặc biệt và Những người bị phong tỏa hoặc các danh sách trừng phạt khác do OFAC quản lý; và (iii) nếu bạn cư trú hoặc là công dân của một khu vực tài phán chịu sự trừng phạt kinh tế toàn diện của Hoa Kỳ, thì bạn chỉ truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ để truy cập tài liệu thông tin hoặc tham gia vào các hoạt động xuất bản, vì các điều khoản đó được xác định và ủy quyền theo giấy phép chung do OFAC cấp.

Đăng ký người dùng, tài khoản và mật khẩu

Để truy cập một số tính năng của Hệ thống, Người dùng phải đăng ký. Để bắt đầu đăng ký, bạn có thể truy cập trang web mời bạn tạo một tài khoản đăng nhập mới. Đầu tiên Hệ thống sẽ hỏi tên, email và mật khẩu mới tạo của bạn. Id người dùng của bạn được tạo tự động từ tên của bạn. Sau đó chúng tôi sẽ gửi email cho bạn để xác nhận địa chỉ email cho tài khoản của bạn. Email này sẽ bao gồm một liên kết mời bạn hoàn tất đăng ký bằng cách nhập thông tin Hồ sơ bổ sung bắt buộc như URL tổ chức và trang chủ của bạn cũng như các thông tin tùy chọn khác như URL hồ sơ của bạn trên các dịch vụ xuất bản khoa học khác (ví dụ: Google Scholar và ORCHID), cũng như các thông tin bổ sung thông tin sẽ hỗ trợ Địa điểm trong việc xác định xung đột lợi ích.

Điều khoản đăng ký và tài khoản người dùng:

 • Việc xuyên tạc danh tính hoặc đơn vị liên kết tổ chức hoặc URL trang chủ của bạn là vi phạm chính sách của chúng tôi. Liên kết được xác nhận phải hiện hành theo nghĩa thông thường: ví dụ: sự hiện diện thực tế, nguồn tài trợ, địa chỉ email, v.v. Việc trình bày sai danh tính hoặc liên kết, vì bất kỳ lý do gì, có thể dẫn đến việc đình chỉ sử dụng Hệ thống QuyNhonReview ngay lập tức và vĩnh viễn. Bạn đồng ý cung cấp thông tin đăng ký và Hồ sơ là đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ.
 • Mỗi người dùng chỉ có thể có một tài khoản QuyNhonReview đã đăng ký. Nếu bạn đang cố gắng đăng ký một tài khoản mới và đã được đăng ký hoặc có một tài khoản được tạo trước tự động có cùng tên thì những tài khoản khác này sẽ xuất hiện và cho phép bạn xác nhận quyền sở hữu chúng cũng như được nhân viên QuyNhonReview xem xét các xác nhận quyền sở hữu đó.
 • Bạn đồng ý duy trì và cập nhật kịp thời thông tin Hồ sơ để thông tin đó luôn đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ hoặc chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, QuyNhonReview, theo quyết định riêng của mình, có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Hệ thống hiện tại hoặc tương lai của bạn.
 • Bạn đồng ý và hiểu rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra bằng bất kỳ tài khoản nào bạn sử dụng để truy cập Hệ thống.
 • Bạn phải giữ bí mật mật khẩu của mình và không ủy quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào thay mặt bạn truy cập hoặc sử dụng Hệ thống.
 • Bạn hiểu rằng bất kỳ bên thứ ba nào có quyền truy cập vào tài khoản của bạn đều có thể đặt lại mật khẩu, vô hiệu hóa quyền truy cập của bạn vào Hệ thống, xem bất kỳ nội dung nào có thể truy cập được từ tài khoản của bạn hoặc đăng bất kỳ nội dung nào, bao gồm cả nội dung vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc các luật, quy định khác , hoặc quy tắc. Bạn vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý và sẽ bồi thường cũng như giữ cho các Biên tập viên QuyNhonReview không bị tổn hại trước các khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, tổn thất, thiệt hại, chi phí và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí tòa án và phí pháp lý hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng của bất kỳ bên thứ ba nào. tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc Hệ thống thay mặt bạn.
 • Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.
 • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu Người chỉnh sửa QuyNhonReview vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài khoản của bạn hoặc hạn chế quyền của bạn, bạn có thể bị ngăn truy cập Hệ thống, chi tiết tài khoản của bạn hoặc một số Tác phẩm mà trước đây bạn có thể truy cập thông qua Hệ thống.

Giống như tất cả mật khẩu, chúng tôi khuyên bạn nên giữ mật khẩu của mình an toàn và bảo mật. Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể đặt lại mật khẩu trên trang đăng nhập. Quá trình tương tự được sử dụng để thay đổi mật khẩu của bạn.

Nếu bạn cần thay đổi địa chỉ email ưa thích của mình, chẳng hạn như vì bạn đã thay đổi tổ chức, bạn có thể làm như vậy bằng cách chỉnh sửa Hồ sơ của mình. Điều này sẽ cho phép bạn thêm địa chỉ email và chúng tôi sẽ gửi email có mã xác minh đến địa chỉ mới của bạn để đảm bảo rằng địa chỉ mới của bạn là chính xác. Sau đó, bạn có thể đặt địa chỉ email mới làm địa chỉ ưa thích của mình. QuyNhonReview yêu cầu các địa chỉ email cũ không được ưu tiên tiếp tục được ghi lại trong Hồ sơ của bạn để hỗ trợ việc phân biệt tác giả và phát hiện xung đột lợi ích trong lịch sử.

Nếu bạn muốn thêm các phiên bản thay thế của tên mình (ví dụ: có và không có tên đệm), bạn có thể làm như vậy bằng cách chỉnh sửa Hồ sơ của mình.

Nếu bạn muốn xóa tên đã đăng ký trước đó, ví dụ do lỗi đánh máy khi đăng ký người dùng hoặc do thay đổi danh tính, bạn có thể yêu cầu xóa như vậy trong trang chỉnh sửa Hồ sơ của mình. Những yêu cầu như vậy được nhân viên QuyNhonReview xem xét vì tất cả việc sử dụng tên cũ của bạn (và id người dùng đi kèm) trước đây phải được sửa đổi trong tất cả các trường của Cơ sở dữ liệu QuyNhonReview và các trường hợp quan trọng trong quá trình xử lý cần thiết đôi khi cần có sự can thiệp của con người.

Quy tắc ứng xử, báo cáo, hậu quả của người dùng

Khi tương tác với QuyNhonReview Người dùng phải đề cao sự trung thực về trí tuệ và đạo đức dựa trên các tiêu chuẩn cộng đồng và học thuật. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đại diện cho bản thân và các tương tác của họ một cách trung thực, hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định của chính mình.

Người dùng QuyNhonReview không được sử dụng Hệ thống QuyNhonReview theo cách bất hợp pháp hoặc gian lận hoặc có bất kỳ mục đích hoặc nỗ lực trái pháp luật hoặc gian lận nào, bao gồm nhưng không giới hạn (a) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, (b) tuyên bố sai sự thật hoặc xuyên tạc mối quan hệ liên kết của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức, hoặc (c) để ẩn hoặc cố gắng che giấu danh tính của bạn, bao gồm cả việc tạo một số tài khoản dưới các tên khác nhau.

Người dùng QuyNhonReview phải tôn trọng quyền riêng tư của Người dùng khác. Người dùng không được cố gắng xâm phạm tính toàn vẹn hoặc bảo mật của Hệ thống QuyNhonReview hoặc giải mã bất kỳ đường truyền nào đến hoặc từ Hệ thống. Hệ thống QuyNhonReview xác định các quy tắc bảo mật nhằm xác thực Người dùng và xác định thông tin nào có thể đọc và/hoặc ghi chỉ bởi một số nhóm Người dùng bị hạn chế nhất định, như được biểu thị bằng các trường Cơ sở dữ liệu “người đọc”, “người không đọc” và “người viết”. Người dùng QuyNhonReview không được cố gắng phá vỡ các quy tắc này hoặc chia sẻ ngoài những thông tin hạn chế nêu trên mà họ phát hiện được (ví dụ: được phát hiện thông qua mục đích sử dụng hợp pháp Hệ thống của QuyNhonReview, thông qua các lỗi trong Hệ thống QuyNhonReview hoặc thông qua các kênh bên ngoài Hệ thống QuyNhonReview). Nếu bất kỳ Người dùng nào phát hiện ra lỗi bảo mật rõ ràng trong Hệ thống QuyNhonReview, Người dùng phải báo cáo lỗi kịp thời qua email tới info@QuyNhonReview.vn và không chia sẻ thông tin về lỗi với người khác. Người dùng QuyNhonReview phải tôn trọng ranh giới giữa quyền riêng tư cá nhân và tính cởi mở về mặt học thuật.

Người dùng QuyNhonReview không được phân biệt đối xử với các nhóm cá nhân được bảo vệ, như được xác định theo luật của Khối thịnh vượng chung Massachusetts hoặc luật liên bang Hoa Kỳ. Các nhóm được bảo vệ bao gồm chủng tộc, màu da, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật về tinh thần hoặc thể chất, niềm tin hoặc liên kết chính trị, mang thai và các tình trạng liên quan đến mang thai, tình trạng cựu chiến binh, khuynh hướng tình dục, nhận dạng và biểu hiện giới tính , Thông tin di truyền.

Người dùng QuyNhonReview không được hành xử theo cách lạm dụng thông qua hệ thống QuyNhonReview. Hành vi lạm dụng bao gồm quấy rối, bắt nạt, ngôn từ tục tĩu, đe dọa lạm dụng thể chất và gửi bất kỳ nội dung nào nhằm cổ vũ, khuyến khích, tôn vinh hoặc đe dọa các hành vi bạo lực. Người dùng QuyNhonReview không được gửi bất kỳ nội dung nào khuyến khích, khuyến khích, cung cấp hướng dẫn hoặc tôn vinh các hành vi tự tử hoặc tự gây thương tích cũng như bất kỳ nội dung nào cấu thành, khuyến khích, khuyến khích, cung cấp hướng dẫn hoặc tôn vinh hành vi tục tĩu, gây tổn hại hoặc tàn ác. Người dùng QuyNhonReview phải thúc đẩy một môi trường an toàn, tôn trọng để truyền đạt các quan điểm đa dạng.

Người dùng QuyNhonReview không được sử dụng Hệ thống QuyNhonReview theo cách gây hại cho Hệ thống QuyNhonReview (chẳng hạn như tấn công từ chối dịch vụ, khai thác lỗi hoặc bất kỳ hành vi thiếu trung thực nào làm suy giảm Hệ thống QuyNhonReview hoặc làm suy giảm trải nghiệm người dùng của những Người dùng khác) hoặc làm tổn hại tính toàn vẹn và mục đích của Cơ sở dữ liệu QuyNhonReview (chẳng hạn như tràn ngập nội dung không cần thiết, gửi siêu dữ liệu sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc giả mạo). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Người chỉnh sửa QuyNhonReview có thể đặt giới hạn trên về số lần truyền bạn có thể gửi hoặc nhận qua Hệ thống hoặc về dung lượng lưu trữ có sẵn cho bất kỳ Người dùng hoặc Nhóm nào. Các giới hạn trên như vậy có thể được Ban biên tập QuyNhonReview đặt ra bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của họ.

Người dùng QuyNhonReview không được sử dụng Hệ thống theo bất kỳ cách nào (a) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế, (b) để truyền hoặc thực hiện việc gửi, spam, thư dây chuyền hoặc tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mãi không được yêu cầu khác hoặc bất kỳ hình thức chào mời tương tự nào khác, hoặc (c) cố ý truyền bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút, ngựa Trojan, sâu, bom hẹn giờ, trình ghi nhật ký thao tác gõ phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc máy tính tương tự mã được thiết kế nhằm gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào.

Những hành vi bị nghi ngờ vi phạm Quy tắc ứng xử người dùng này hoặc bất kỳ quy định nào trong Điều khoản sử dụng này phải được báo cáo cho Địa điểm thực hiện công việc vi phạm cũng như Ban chính sách QuyNhonReview (policy@QuyNhonReview.vn).

Việc không tuân thủ các quy định trong Quy tắc ứng xử người dùng này hoặc bất kỳ quy định nào trong Điều khoản sử dụng này có thể dẫn đến việc ẩn hoặc xóa nội dung vi phạm và/hoặc cảnh báo, tiết lộ công khai thông tin về hành vi vi phạm, đình chỉ hoặc xóa vĩnh viễn của Người dùng vi phạm khi tham gia vào Địa điểm hoặc tham gia vào toàn bộ Hệ thống QuyNhonReview – như được xác định bởi Địa điểm dành cho Công việc vi phạm hoặc Ban Chính sách QuyNhonReview.

Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng Nhân viên QuyNhonReview có thể, trong một số trường hợp nhất định và không cần thông báo trước, ngay lập tức chấm dứt tài khoản và quyền truy cập vào Hệ thống của bạn. Nguyên nhân dẫn đến việc chấm dứt đó sẽ bao gồm nhưng không giới hạn: (a) vi phạm, vi phạm hoặc cố ý vi phạm hoặc vi phạm các Điều khoản sử dụng này, (b) yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác, (c) ngừng hoặc sửa đổi Dịch vụ (hoặc bất kỳ một phần của chúng), (d) các vấn đề hoặc sự cố không mong muốn về kỹ thuật hoặc bảo mật, (e) thời gian không hoạt động kéo dài, (f) yêu cầu của bạn.

Nếu bạn muốn chấm dứt thỏa thuận pháp lý của mình với QuyNhonReview, bạn có thể làm như vậy bằng cách gửi email cho Nhân viên QuyNhonReview theo địa chỉ profile@QuyNhonReview.vn. Bạn có thể ngừng sử dụng Hệ thống bất kỳ lúc nào nhưng tài khoản của bạn sẽ không bị đóng trừ khi bạn yêu cầu đóng nó. Nhân viên của QuyNhonReview và QuyNhonReview sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt tài khoản hoặc quyền truy cập vào Hệ thống của bạn.

Email không được yêu cầu (Thư rác)

Người tổ chức địa điểm có khả năng gửi email thông qua Hệ thống QuyNhonReview. Tất cả các email được Người tổ chức địa điểm gửi từ Hệ thống QuyNhonReview—bao gồm lời mời đến ủy ban chương trình và yêu cầu đánh giá—chỉ được nhắm mục tiêu đến những người nhận có liên quan, những người có khả năng đồng ý nhận lời mời của bạn một cách hợp lý.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn vi phạm chính sách Email không được yêu cầu này, chúng tôi có thể tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Hệ thống QuyNhonReview. Ban Chính sách QuyNhonReview có quyền quyết định, theo quyết định riêng của mình, liệu bạn có vi phạm bất kỳ điều khoản nào như vậy hay không dựa trên email nhận được, khiếu nại, thông tin chúng tôi nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ email và bất kỳ thông tin tương tự nào.

Những điều khoản khác

Bạn tuyên bố rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để ký hợp đồng ràng buộc và không bị ngăn cản việc truy cập hoặc nhận Dịch vụ theo bất kỳ khu vực pháp lý hiện hành nào.

Việc bạn sử dụng Hệ thống QuyNhonReview không tạo ra mối quan hệ đối tác, liên doanh hoặc đại lý hoặc mối quan hệ tương tự giữa chúng tôi và bạn.

Thông tin có thể kiểm chứng. Tất cả thông tin bạn đăng về Hệ thống hoặc bất kỳ Địa điểm nào có liên quan đến Hệ thống, bao gồm mọi trang web, email và phương tiện khác mà bạn sử dụng, áp phích, yêu cầu viết bài, đều phải tuân thủ nguyên tắc thông tin có thể kiểm chứng, nghĩa là tất cả thông tin đó phải được chính xác và có thể kiểm chứng được. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn: (a) tất cả những người được đề cập; ví dụ: nếu trang web của bạn liệt kê ủy ban khoa học hội nghị thì Địa điểm có thể cung cấp, theo yêu cầu, bằng chứng cho thấy một thành viên ủy ban cụ thể đã đồng ý tham gia ủy ban liên quan; (b) tất cả các tổ chức, ví dụ như các nhà tài trợ; mối liên kết của bạn với các tổ chức này phải được xác minh theo yêu cầu, (c) tất cả các logo của bên thứ ba được sử dụng; lẽ ra bạn phải được phép sử dụng những biểu tượng này và có thể chứng minh rằng bạn có được sự cho phép đó.

Bạn thừa nhận rằng, trừ khi được quy định rõ ràng khác trong Điều khoản sử dụng này hoặc bằng giấy phép nguồn mở trên các phần của Hệ thống, QuyNhonReview hoặc người cấp phép của nó giữ lại mọi bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với Hệ thống và bất kỳ hoặc tất cả các sửa đổi đối với System.

Không bảo hành

Chúng tôi cung cấp Hệ thống bằng những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại. Tuy nhiên, Hệ thống được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bất kỳ hình thức bảo hành nào. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng việc sử dụng Hệ thống là do bạn tự chịu rủi ro. QuyNhonReview đặc biệt từ chối, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, mọi bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý bao gồm nhưng không giới hạn về khả năng bán được, chất lượng thỏa đáng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, không có khiếm khuyết hoặc sai sót, rằng bất kỳ khiếm khuyết hoặc sai sót nào sẽ được sửa chữa hoặc Dịch vụ không có vi-rút hoặc bất kỳ thành phần gây hại nào khác.

Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc kịp thời của thông tin có sẵn từ Hệ thống. Bất kỳ nội dung nào được tải xuống hoặc có được thông qua Hệ thống đều được bạn tự chịu rủi ro khi tải xuống và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng nào đối với hệ thống máy tính của bạn hoặc mất dữ liệu do tải xuống đó.

Trách nhiệm hữu hạn

Không nội dung nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của QuyNhonReview đối với những tổn thất có thể không được loại trừ hoặc giới hạn về mặt pháp lý theo luật hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn ở trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất, gian lận hoặc xuyên tạc mang tính gian lận).

Theo quy định chung trong đoạn trên, QuyNhonReview và QuyNhonReview Editor sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, do hậu quả hoặc mang tính răn đe nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất lợi nhuận, mất thiện chí hoặc danh tiếng kinh doanh hoặc mất dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc thương tích nào phát sinh từ:

 • Bất kỳ sự tin cậy nào của bạn vào tính đầy đủ, chính xác, hữu ích hoặc sự tồn tại của bất kỳ Tác phẩm hoặc quảng cáo nào được lưu trữ trong Hệ thống,
 • Bất kỳ sự ngừng vĩnh viễn hoặc tạm thời, sự chậm trễ hoặc thất bại trong việc cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ,
 • Hack, giả mạo hoặc truy cập trái phép khác vào tài khoản của bạn hoặc thông tin có trong đó,
 • Việc sử dụng System Works của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào,
 • Nội dung trên các trang web của bên thứ ba, chương trình của bên thứ ba hoặc hành vi của bên thứ ba được truy cập thông qua Dịch vụ,
 • Vi-rút hoặc các tính năng vô hiệu hóa khác ảnh hưởng đến quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc có thể được truyền đến hoặc thông qua Dịch vụ bởi bất kỳ bên thứ ba nào,
 • Sự không tương thích giữa Hệ thống và các dịch vụ, phần mềm hoặc phần cứng khác,
 • Việc bạn không cung cấp dữ liệu đăng ký chính xác hoặc thông tin khác mà Hệ thống yêu cầu,
 • Việc bạn không giữ mật khẩu hoặc chi tiết tài khoản của mình an toàn và bí mật,
 • Mọi thay đổi mà Nhân viên QuyNhonReview có thể thực hiện đối với Hệ thống,
 • Việc xóa, làm hỏng hoặc không lưu trữ bất kỳ Tác phẩm nào hoặc dữ liệu khác được duy trì hoặc truyền tải bởi hoặc thông qua Hệ thống,
  Truy cập trái phép hoặc ngoài ý muốn, hoặc thay đổi hoặc tiết lộ bất kỳ Tác phẩm nào hoặc dữ liệu khác được duy trì hoặc truyền bởi hoặc thông qua Hệ thống,
 • Khiếu nại về vi phạm hợp đồng, vi phạm bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sai lầm cá nhân (bao gồm sơ suất hoặc vi phạm nghĩa vụ theo luật định) hoặc trình bày sai do cẩu thả,
 • Bất kỳ mối quan hệ hoặc giao dịch nào giữa bạn và bất kỳ nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ nào có quảng cáo xuất hiện trên Hệ thống, hoặc
 • Việc bạn không tuân thủ các Điều khoản sử dụng này.

Các giới hạn về trách nhiệm pháp lý của QuyNhonReview và Biên tập viên QuyNhonReview đối với bạn trong đoạn và danh sách ở trên sẽ được áp dụng cho dù QuyNhonReview hoặc Biên tập viên QuyNhonReview có được thông báo hay lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra bất kỳ tổn thất nào như vậy hay không.

Bồi thường

Người dùng, thay mặt cho chính họ và Tác giả của bất kỳ Tác phẩm nào họ gửi, đồng ý bồi thường và giữ cho QuyNhonReview và QuyNhonReview Editor không bị tổn hại trước các khiếu nại, yêu cầu, hành động, thủ tục tố tụng, thiệt hại, tổn thất, mất lợi nhuận, mất danh tiếng, thiệt hại, chi phí và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí tòa án và phí pháp lý hợp lý) từ bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) bất kỳ việc sử dụng Tác phẩm nào như được dự đoán trong Giấy phép và Điều khoản Sử dụng này, (b) mọi mất mát nội dung hoặc tiết lộ thông tin được cung cấp liên quan đến Tác phẩm, (c) việc bạn sử dụng Hệ thống, (d) bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này, (e) bất kỳ sự thất bại nào của Biên tập viên, Luật sư, Người gửi của QuyNhonReview hoặc Người dùng khác trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của họ trong tài liệu này, (f) việc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc (g) việc bạn vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào.

Những thay đổi đối với Hệ thống QuyNhonReview

Chúng tôi có quyền cập nhật Hệ thống QuyNhonReview bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo cho bạn. Các bản cập nhật như vậy được thiết kế để cải thiện, nâng cao và phát triển hơn nữa Hệ thống QuyNhonReview và có thể ở dạng sửa lỗi, chức năng nâng cao, mô-đun mới hoặc các dạng khác. Bạn đồng ý cho phép chúng tôi thực hiện và triển khai những thay đổi này như một phần trong quá trình bạn sử dụng Hệ thống QuyNhonReview.

Những thay đổi đối với tài liệu này

QuyNhonReview có thể cập nhật các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình. Những thay đổi có hiệu lực sau khi đăng. Người dùng sẽ được thông báo về ngày cập nhật lần cuối các Điều khoản sử dụng này trước khi đăng nhập vào Trang web QuyNhonReview. Ngày ở đầu tài liệu này cho biết ngày chính sách được cập nhật lần cuối. Việc bạn tiếp tục sử dụng Hệ thống QuyNhonReview sau khi các Điều khoản sử dụng này được sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận các điều khoản đã sửa đổi. Chúng tôi cũng sẽ tuân thủ mọi luật hiện hành điều chỉnh thông báo hoặc lựa chọn trong trường hợp chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các Điều khoản sử dụng này. Bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản sử dụng này định kỳ để biết về bất kỳ sửa đổi nào.

Điều khoản pháp lý chung

Các Điều khoản sử dụng này cấu thành toàn bộ hợp đồng giữa bạn và chúng tôi về Hệ thống. Nó thay thế và hủy bỏ mọi hợp đồng, bảo đảm, tuyên bố, hiểu biết hoặc các tuyên bố bằng miệng hoặc bằng văn bản khác trước đó về việc bạn sử dụng Hệ thống.

Bạn thừa nhận rằng khi sử dụng Hệ thống, bạn không dựa vào và sẽ không có biện pháp khắc phục đối với bất kỳ tuyên bố, đại diện, đảm bảo hoặc bảo hành nào (cho dù được thực hiện vô tình hay sơ suất) không được quy định trong Điều khoản sử dụng này.

Tất cả các phần của Điều khoản sử dụng này áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật liên quan cho phép. Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản sử dụng này bị hoặc trở nên không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành thì phần đó sẽ được coi là sửa đổi ở mức độ tối thiểu cần thiết để làm cho nó hợp lệ, hợp pháp và có thể thi hành được. Nếu việc sửa đổi đó không thể thực hiện được thì điều khoản hoặc điều khoản một phần có liên quan sẽ bị coi là bị xóa. Mọi sửa đổi hoặc xóa một điều khoản hoặc một phần điều khoản sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của phần còn lại của Điều khoản sử dụng.

Bạn đồng ý rằng bất kể quy chế hoặc luật nào trái ngược, trong phạm vi pháp luật cho phép, mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Hệ thống hoặc Điều khoản sử dụng phải được nộp trong vòng sáu tháng sau khi khiếu nại đó hoặc nguyên nhân của hành động phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn.

Các Điều khoản sử dụng này và mối quan hệ giữa bạn và QuyNhonReview cũng như mọi tranh chấp hoặc khiếu nại (bao gồm tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) phát sinh từ hoặc liên quan đến nó hoặc chủ đề hoặc sự hình thành của nó sẽ được điều chỉnh và hiểu theo các Điều khoản sử dụng này. luật của Massachusetts và Hoa Kỳ. Liên quan đến bất kỳ hành động pháp lý hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng này (“Tố tụng”), mỗi bên đồng ý không thể hủy ngang rằng tòa án của Massachusetts và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sẽ có thẩm quyền độc quyền để giải quyết mọi tranh chấp hoặc khiếu nại (bao gồm các tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng này hoặc đối tượng hoặc sự hình thành của chúng và từ bỏ mọi phản đối đối với Thủ tục tố tụng tại các tòa án đó trên cơ sở địa điểm hoặc trên cơ sở Thủ tục tố tụng đã được tiến hành mang đến một diễn đàn không phù hợp.

Nhân viên QuyNhonReview sẽ không vi phạm các Điều khoản này cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý về sự chậm trễ trong việc thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản sử dụng này nếu sự chậm trễ hoặc thất bại đó xuất phát từ các sự kiện, hoàn cảnh hoặc nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của họ.

Việc từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Điều khoản sử dụng này hoặc theo luật chỉ có hiệu lực nếu được đưa ra bằng văn bản và sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào tiếp theo. Việc Nhân viên QuyNhonReview không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào được cung cấp theo các Điều khoản sử dụng này hoặc theo luật sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác, cũng như sẽ không ngăn chặn hoặc hạn chế bất kỳ việc thực hiện thêm quyền hoặc bất kỳ quyền nào khác. quyền hoặc biện pháp khắc phục. Việc thực hiện một phần hoặc một phần bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào được cung cấp theo các Điều khoản sử dụng này hoặc theo luật sẽ không ngăn cản hoặc hạn chế việc thực hiện thêm quyền đó hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác.

Câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản sử dụng này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Policy@QuyNhonReview.vn

Thông tin minh bạch nhất tại Bình Định

Hàng ngàn điểm cung cấp dịch vụ, sản phẩm tại Bình Định được cộng đồng Reviewer trải nghiệm và đánh giá khách quan, minh bạch, chi tiết nhất.

QuyNhon Review có tiêu chuẩn cung cấp thông tin rõ ràng, là cầu nối giúp hàng triệu người dùng có được lựa chọn sử dụng dịch vụ, sản phẩm tốt nhất!

Đăng ký email để nhận tin mới nhất

  © Bản quyền 2023 QuyNhonReview.vn | Chỉnh Sách - Điều Khoản